office@sameday.ro / 021 - 637.06.60
0730.240.245 / 0731.440.450
SAMEDAY IN PRESA
Convocare Adunarea Generala Ordinara a actionarilor in data de 18.04.2015
[30.11.-0001]
sursa:

DELIVERY SOLUTIONS S.A
Mun. Bucuresti, Calea Giulesti nr. 19, sector 6
J40/7031/2008, Cod unic de inregistrare RO 23743772
Capital social subscris si varsat 100.000 RON

CONVOCARE


Administratorul unic al DELIVERY SOLUTIONS S.A. (denumita in continuare si „Societatea”), inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/7031/2008, Cod unic de inregistrare RO 23743772, cu sediul in Mun. Bucuresti, Calea Giulesti nr. 19, sector 6, Romania,

In temeiul art. 117 din Lega societatilor comerciale nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (“Legea nr. 31/1990”) si al prevederilor din Actul Constitutiv al Societatii,

CONVOACA :

Adunarea Generala Ordinara a actionarilor in data de 18.04.2015, de la ora 10:00, la adresa Calea Giulesti nr. 19, Sector 6, Bucuresti, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 03.04.2015, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare.

In cazul in care la data mentionata mai sus nu se intrunesc conditiile de validitate/cvorumul de prezenta prevazut de Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a actionarilor Societatii, pentru data de 19.04.2015, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului Administratorului pentru anul 2014.
2. Aprobarea situatiilor financiare ale Societatii pentru exercitiul financiar 2014 pe baza Raportului Administratorului privind activitatea desfasurata in anul 2014.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorului Societatii pentru exercitiul financiar 2014.
4. Aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar 2014 in valoare de 455,695 lei. Dividendul brut propus de Administratorul Societatii a se distribui este de 0.436 lei/actiune.
5. Aprobarea propunerii administratorului unic ca distribuirea dividendului catre actionari sa se efectueze prin virament bancar, termenul de plata urmand a fi de maxim 3 luni de la data prezentei adunari generale.
6. Aprobarea numirii societatii EXPERT AM AUDIT S.R.L., membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) cu număr de autorizaţie 524/25.06.2004, ca auditor financiar pentru o perioda de 3 ani incepand cu data hotararii ce va fi adoptata.
7. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 10.05.2015, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a actionarilor.
8. Aprobarea mandatarii Administratorului Societatii, Dl. LUCIAN BALTARU, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna, in forma prevazuta de lege, hotararile prezentei Adunari Generale a actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.

La Adunarea Generala Ordinara a actionarilor sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta (03.04.2015), conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentantii legali) sau prin reprezentant (pe baza de Procura speciala), cu restrictiile legale.

Incepand cu data de 18.03.2015, ora 09:00, pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09.00-17.00, de la sediul Societatii, prin fax, email sau posta, Formularele de Procuri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara si Documentele si materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi.

Dupa completarea si semnarea Procurii speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara, care vor fi puse la dispozitie de Societate, un exemplar original al Procurii speciale se va depune/expedia la sediul Societatii pana la data de 15.04.2015, ora 17:00. Actionarii vor transmite Societatii si copia certificata a actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere). In cazul persoanelor juridice, se va prezenta si un document oficial emis de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai vechi de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului Adunarii Generale Ordinare a actionarilor.

Actionarii reprezentand individual sau impreuna mai mult de 5% din capitalul social al Societatii au dreptul, in conditiile legii, sa introduca noi puncte pe ordinea de zi si sa faca propuneri de hotarare pentru punctele incluse sau astfel introduse pe ordinea de zi, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Solicitarile vor fi transmise in scris, la adresa sediului Societatii, cu mentiunea „Pentru Adunarea Generala Ordinara a actionarilor din data de 18/19.04.2015”.

Informatii suplimentare se pot obtine in fiecare zi lucratoare, intre orele 9.00-17.00, la telefon +(4021) 637 0660 sau pe email: office@sameday.ro.


ADMINISTRATOR,
LUCIAN BALTARU